درباره انجمن علمی موسسه ی ارم

این وب سایت بعنوان سایت انجمن های علمی فعال موسسه ی آموزش عالی ارم در پاییز 98 توسط جمعی از اعضای انجمن علمی کامپیوتر طراحی و بارگذاری شده است.

طرح پاییز